Bosta Občina IG in MOP s parcialnimi ukrepi dokončno potopila Črno vas in Lipe?

posted 14 Dec 2017, 07:59 by Črna vas Črna vas   [ updated 16 Dec 2017, 08:54 ]
S spornimi parcialnimi ukrepi, ki jih je izvedla Občina Ig s pomočjo MOP (Cimperman - Majcen) na Ljubljanskem Barju, se povečuje poplavna ogroženost prebivalcev v Črni vasi in Lipah.

Naštevamo štiri sporne posege:

1. Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektu
Brest 36. Javna sredstva: 323,000 EUR brez DDV, avgust 2017 (vir: glej dokumente spodaj)

2. Sanacija Iške, odvoz nekaj 1000 m3 gramoza (vir: Tarča 14.12.2017, čas od 40:55 naprej, https://www.rtvslo.si/tarca/arhiv/prispevek/396)

3. Čiščenje jarkov Krim1 (poteka od Iške Loke proti Farjevcu) in Krim2 (vir: vaščani)

4. Sporna dela na Iščici v januarju 2015: v celoti so posekali vse obrežne gozdiče in mejice, med njimi številne stoletne vrbe. Javna sredstva: 100.000 EUR.  (vir: Uničili reko Ižico)

Vsi našteti ukrepi pomenijo, da bo voda hitreje pritekala proti Črni vasi in Lipam ali pa počasneje odtekala.

Ministrica Majcen (MOP) je 11.5.2017 na Občini Ig povedala, de je storila vse, da je prišlo do izgradnje protipoplavnega nasipa in zidu, ter, da so se zagotovila sredstva v skupni višini cca. 500.000,00 EUR.

Ker kot podlaga za protipoplavne ukrepe v občini Ig ni bila narejena hidrološka študija za celovito območje, ki bi vključevala ne le Brest in Mateno, ampak tudi naselji Črna vas in Lipe, ne moremo z gotovostjo vedeti, kakšen bo vpliv parcialnih posegov v občini Ig na naše območje. 

Bojimo se, da bi nasip intenzivneje potisnil poplavni tok Iške v JV področje Barja v smer Črne vasi in Lip. Le celovita študija bi lahko natančneje odgovorila na vprašanje o morebitnih posledicah.

V iniciativi Črna vas in Lipe že vse od poplav jeseni 2010 na podlagi hidrometričnih meritev mag. Andreja Vidmarja opozarjamo pristojne državne in občinske institucije na potrebne ukrepe, vezane na odstranitev znanih glavnih ovir odvodnjavanja, ki so bile povzročene z izgradnjo obvoznice (ostanki gradbišča v Ljubljanici pod obvoznico, čiščenje naplavin Malega grabna pred Špico in čiščenje odpadnih zemljin s časa gradnje Karlovškega mostu v Grubarjevem kanalu) ter na redno generalno čiščenje in vzdrževanje vodotokov na Ljubljanskem barju (vključno s strugo Iške).


Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

Ċ
Črna vas Črna vas,
14 Dec 2017, 07:59
Ċ
Črna vas Črna vas,
14 Dec 2017, 07:59
Ċ
Črna vas Črna vas,
14 Dec 2017, 07:59
Comments