Buren odziv JZ Krajinski park Ljubljansko barje - zavračamo take posege

posted 21 Aug 2013, 07:22 by Črna vas Črna vas
Pozdravljeni, skladno z najinim današnjim telefonskim razgovorom vam v nadaljevanju  posredujem  mnenje KP Ljubljansko barje v zvezi s predvideno rekonstrukcijo/prenovo/preplastitvijo poljske poti ob reki Iški ( na relaciji Lipe- Brest). Ker nimamo nobene uradne informacije o načrtovanem obsegu del, izhajam  iz najinega razgovora in razgovora z županom Iga, g. Cimpermanom. Ker se ne morem udeležiti  srečanja civilne inicitive Črna vas-Lipe vas prosim, da udeležence seznanite s tem dopisom.

1. Omenjena pot leži v območju Krajinskega parka Ljubljansko barje in sicer v prvem varstvenem območju. Na podlagi Uredbe o KP Ljubljansko barje (Ur.l.RS 112/2008) velja  na tem območju varstveni režim iz 10., 11. in 12. člena Uredbe. Prvo varstveno območje KP Ljubljansko barje je na podlagi določil Uredbe naravovarstveno najpomembnejše in je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter tistih elementov krajine, ki zagotavljajo njihov obstoj.  V krajinskem parku ni dovoljeno  ravnati, posegati, umeščati ali opravljati dejavnosti  in aktivnosti v obsegu,  na način in v času, ki bi lahko ogrozil  cilje krajinskega parka in poslabšal hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti krajisnkega parka.Če navežemo konkretne varstvene režime v parku s predvidenim posegom , velja omeniti predvsem prepoved nasipavanja materiala zunaj stavbnih zemljišč ( razen za nasipavanje kolovozov in poljskih poti v okviru obstoječih gabaritov), dodatno pa lahko ugotovim, da je že prišlo do kršitve Uredbe o KP Ljubljansko barje v delu, ki se nanaša na obrezovanje vegetacije ob poti ( ni dovoljeno redčiti, sekati in strojno krčiti lesne vegetacije v obdobju med 15.marcem in 10.septembrom).  Del poti neposredno meji na ožje zavarovano območje- Naravni rezervat Iški morost, kjer velja še ostrejši varstveni režim (13. člen uredbe). Naravni rezervat je uredilo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru evropskega programa LIFE z namenom zagotavljanja življenskega prostora za ogrožene vrste barjanskih ptic in prezentacijo  naravovarstva in ornitologije širši javnosti, zato je na tem območju urejena močno  obiskana opazovalnica in Koščeva učna pot (prenovljena in podaljšana v sodelovanju s KP Ljubljansko barje aprila 2013).

2. Pot leži na območju Natura 2000, mreži ekološko pomembnih območij EU, katere cilj je ohranitev biotske raznovrstnoti ter evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov.  Natura 2000 sicer ne predpisuje varstvenih režimov, vendar pa na vseh območjih Natura 2000 obstaja obveznost (investitor) presoje vpliva posega na okolje.

3. Pot pretežno leži na območju Mestne občine Ljubljana (!) in je v katastru  kategorizirana kot javno dobro. Meja med občinama poteka po levem bregu reke Iške - med potjo in vodotokom). Zadnjih cca. 1000 metrov je v občini Ig.

4. Za predviden poseg bi moral investitor (naročnik del) pridobiti naravovarstvnene pogoje oz, naravovarstveno soglasje. Kot prebivalci krajinskega parka dobro vedo je potrebno na podlagi Zakona o ohranajajnju narave za naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje  zaprositi v primeru, da se bodo predvidena dela oz. poseg v naravo izvajal na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status.Območja, ki imajo s predpisi na področju ohranjanja narave poseben status pa so:

  • območja Natura 2000
  • zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih 
  • območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena.

Kot smo navedli v točkah 1 in 2 so dela predvidena na območju KP Ljubljansko barje, ki je zavarovano območje narave na podlagi Zakona o ohranjanju narave in območje Natura 2000, torej je pridobitev  naravovarstvenega soglasja oziroma naravovarstvenih pogojev pred začetkom del obvezna! Za soglasje zaprosi investitor Agencijo RS za okolje(ARSO), ki pred izdajo  odločbe mnenje o vplivu posega na naravo pridobi od Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), ki je strokovna in edina pristojna organizacija za presojo,ali je poseg z vidika ohranjanja narave sprejemljiv ali ne. Krajinski park kot upravljavec z območjem parka nima pristojnosti za izdajanje soglasij ali dovoljenj, vendar pa se  ZRSVN  v tovrstnih primerih ponavadi za mnenje obrne tudi na park in nas, tako kot tudi ARSO,  obvešča o  izdanih mnenjih in odločbah za posege na območju parka. Po naših informacijah  doslej vloga za izdajo naravovstrvenih pogojev in soglasja za predvidena dela ni bila oddana, tako da seveda ni niti odločbe o izdanem ali zavrnjenem  soglasju.

5. V KP Ljubljansko barje se zavedamo, da je s podaljšanjem  zapore Ižanske ceste za dva meseca prišlo do  situacije, ki je hudo nadležna za številne  ki se vsak dan iz južnega dela Ljubljanskega barja z osebnimi vozili vozijo na delo ali v šolo v Ljubljano. Jasno je, da  je vodstvo občine Ig s predvideno rekonstrukcijo  predmetne poti- in nedvomno na podlagi izraženih pritiskov-  želelo  olajšati vsakodnevne tegobe vozačev. Vendar pa je pri tem upoštevalo samo en vidik - pravico avtomobilista, da  po ravni asfaltirani cesti pride do delovnega mesta v manj kot 15 minutah???-, povsem pa zanemarilo vse ostale vidike in udeležene v reševanju te zagate, predvsem pa ignoriralo predpisane postopke, ki veljajo v teh primerih.

6. V KP Ljubljansko barje menimo, da način reševanja te začasne prometne težave nikakor ni v skladu s cilji in namenom KP Ljubljansko barje, niti s sodobnimi trendi okoljsko odgovornega obnašanja in trajnostne mobilnosti. Mestna občina Ljubljana si že nekaj let prizadeva za naziv Zelena prestolnica Evrope, zdaj pa  zaradi  krajše poletne zapore lokalne ceste v zavarovanem območju narave  pospešeno asfatira poljske poti, da se le  avtomobilistom ne bi preveč kadilo pod nos?! Ižanska cesta bo v najslabšem primeru zaprta samo še dva meseca, toliko pa menda  velja potrpeti in izbrati v tem času kakšno alternativo ( javni prevoz, car-pulling, car sharing, kolesarjenje...?). Še posebej, ker se bo večina voznikov slej ko prej vrnila nazaj na Ižanko, asfaltirana pot pa bo- kot žal kaže nemalo primerov- postala poligon za postavljanje  drznih hitrostrnih rekordov in objestne vožnje.  Vsaka tovrstna ureditev namreč generira dodaten  promet in počasi izrine vse ostale mirnejše in šibkejše udeležence, pa naj bodo to ljudje ali živali.

7. V letošnjem letu smo v KP Ljubljansko barje z evropskimi sredstvi pripravili zasnovo Učne poti ob reki Iški . Učna pot poteka ob celotnem toku reke Iške ( od Iškega vintgarja do Lip) ,  velik del prav po poti, ki je predvidena za rekonstrukcijo in je v celoti dolga 13 kilometrov. Namenjena je predstavitvi  reke Iške kot pomnika  sodelovanja med človekom in naravo na območju Ljubljanskega barja. Na parku smo že pripravili tudi informativne table, priložnostno zloženko in delovne liste za učenec različnih starostnih skupin. Samo zaradi  finančnih težav tabel še nismo postavili. Vse o  učni poti Okljuk, katere maskota je simpatični Okljukec, si lahko preberete na spletnih straneh KP Ljubljansko barje, kjer so vsaj virtualno na ogled tudi informativne table, zloženko pa je moč dobiti na sedežu parka. Kljub temu, da pot zaenkrat v naravi še ni označena, smo v letošnjemletu  po tej poti popeljali že več sto obiskovalcev, po omenjeni poti je potekal tudi letošnji tradicionalni pohod po Ljubljanskem barju. V času, ko si vsi ne morejo privoščiti lastnega prevoza je še posebej pomembno, da je do izhodišča/zaključka poti mogoče priti z mestnim avtobusom  (ne glede na to, ali se poti lotimo iz Iške vasi ali iz Lip), tako da je med obiskovalci veliko šolskih skupin in upokojencev.  V parku promoviramo obiskovanje in spoznavanje  barja na lastni pogon ( kolesarjenje, ježa, pešačenje, veslanje) in ne moremo si predstavljati, da bi mirna pot, namenjena rekreaciji in spoznavanju narave in zgodovine Ljubljanskega barja postala  hitra  in nevarna bližnica , namenjena avtomobilom.

8. Ob koncu se zahvaljujem vsem članom civilne iniciative, ki vas skrbi  prihodnost tega dragocenega območja. Kajti, ne glede na vse zakone, inšpekcije in parkovne inštitucije je dolgoročna ohranitev Ljubljanskega barja v  rokah tistih, ki na njem živijo in delajo in zanj s trajnostnim odnosom ljubeče skrbijo.

Da bi svojo okolico še bolje spoznali vas vabim, da se enkrat skupaj z našimi vodniki podamo po učni poti!

Lepo pozdravljeni!

 _____________________________

Barbara Zupanc

direktorica

JZ Krajinski park Ljubljansko barje

Podpeška 380, 1357 Notranje Gorice

www.ljubljanskobarje.si

tel: 08 20 52 355

Ċ
Črna vas Črna vas,
21 Aug 2013, 07:23
Comments