Civilna iniciativa nadaljuje prizadevanja za preventivne protipoplavne ukrepe - Črna vas

posted 31 Mar 2011, 03:50 by Črna vas Črna vas   [ updated 31 Mar 2011, 03:55 ]


Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je po krajšem »zimskem predahu« v marcu 2011 ponovno okrepil svoje aktivnosti. Na sestanku z MOP in ARSO smo bili seznanjeni s potekom študije poplavne ogroženosti Ljubljanskega barja. Družbi LPP smo predlagali vozni red za linijo 19B ob vikendih. Na lepo sončno soboto 26. marca pa smo se udeležili tudi tradicionalne čistilne akcije Ljubljanskega barja.

Študija poplavne ogroženosti Ljubljanskega barja

3. marca 2011 je potekal sestanek predstavnikov naselij na Ljubljanskem barju (Huptmanca, Ižanska cesta severno in južno od Peruzzijeve ceste in Črne vasi) s predstavniki MOP in ARSO. Na sestanku so strokovnjaki predstavili izvajanje študije poplavne ogroženosti Ljubljanskega barja in si ogledali stanje na terenu. G Fazarinc, ki po nalogu MOP in ARSO izvaja študijo, je pojasnil, da bo študija pokazala posnetek obstoječega stanja in meritve pretokov glavnih odvodnikov ter predlagala stopenjsko izvedbo sanacije, in sicer:

·         očistiti naplavin korito Ljubljanice (od sotočja Grubarjevega prekopa do Fužin) ter Grubarjevega prekopa,

·         odstraniti prezaraščenost bregov Ljubljanice, Iške, Volarja, Farjevca in Zidarjevega grabna,

·         očistiti naplavine v Iški in jo usmeriti v iztoku v obliki črke Y,

·         prepovedati lastnikom zemljišč, da hranijo bale sena in skladovnice drv na travnikih

·         sanirati propusta pod mostom Iške in volarja

·         izvesti programirano izvedbo Capudra med Črnovaško cesto in Rebekovim štradonom

·         izvesti povezavo Matenskega jarka s Capudrovim jarkom

·         obnoviti jarek ob Brglezovem štradonu med Rebekovim štradonom in Črnovaško cesto

·         očistiti izvir Izar

·         izvesti sanacijo sredine struge Iščice in sanacijo Mahovskega jarka (Strojanovi vodi).

V dolgoročnem programu naj bi študija prikazala nujno izvedbo zadrževalnika na Iški, na Izarju (Škofeljščica) ter velik projekt že nekoč predstavljene preusmeritve visokih voda z jugovzhodnega Barja skozi vodni predor pod Golovcem do Ljubljanice v Sostrem.

Vsi navedeni posegi bi ob izvedbi programiranega zadrževalnika na Gradaščici, elektronsko vodenega odpiranja zapornic na Ljubljanici in Grubarjevem prekopu ter elektronskega zaznavanja gorvodnih pretokov na vodotokih močno ublažili vpliv močnih padavin na preteče poplave na Ljubljanskem barju.

Obeti za izboljšave avtobusne linije 19B

17. marca 2011 je potekal sestanek Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe, na katerega so se na vabilo Iniciativnega odbora s strani vabljenih odzvali Peter Horvat, direktor LPP, Katarina Juvanc Šinkovec, predsednica Četrtne skupnosti Rudnik  in Metod Horvat, župan Občine Brezovica. Na sestanku smo predstavniki iniciative predstavili stališča glede uporabe avtobusne linije 19B in možnih izboljšav. Predlagali smo proučitev možnosti podaljšanja linije 19B do Rakovnika (vezava na linijo 27 in 3) in do Trgovskega centra Rudnik (Leclerc, Supernova). Prav tako smo pripravili predlog voznega reda linije 19B preko vikenda, kar bi omogočilo javni prevoz za izletnike, ki želijo obiskati Krajinski park, Jezero, Krim ipd, hkrati pa možnost za Črnovaščane, prebivalce Lip in Podpeči da ob vikendih obiščejo center mesta). Vsi ti predlogi slonijo na predpostavki, da se ohrani obstoječi šolski avtobus (za OŠ Prule in OŠ Oskar Kovačič).

Peter Horvat, direktor LPP,  je na sestanku pojasnil, da obstoječa linija 19B ni rentabilna, saj je polna samo ob konicah. Napovedal je, da bo septembra uvedena podaljšanja linija 19 od Barja do Iga.  S tem bo proga 19 vozila na liniji Tomačevo-Ig, kot ena od dveh prog, proga 19B pa na liniji Tomačevo-Jezero. Obe progi bosta neprestopni. To pomeni, da bomo imeli krajani vsako od teh prog od postajališča Barje do končne postaje na vsakih 40 minut (oz. vsako drugo vožnjo). Pomembno pa je, da bomo ob prometnih konicah imeli povezavo na eno od rednih linij tudi v vmesnem času, tako kot sedaj. Predlog za vmesne vožnje in vezave na druge redne linije bo pripravil LPP. Prav tako s septembrom LPP načrtuje spremembo obstoječe proge 19 oz. 19B tako, da bo proga potekala od Livade direktno na Barjanko, brez dosedanjih dveh vmesnih ovinkov. S tem bo linija 19 oz. 19B ob prometnih konicah prihranila cca 5-10 minut časa na vožnji od Barja do centra mesta.

Predstavniki krajanov smo bili veseli pozitivnega odziva družbe LPP na pobudo za vožnjo ob vikendih. Direktor družbe je napovedal, da so pripravljeni poskusno za omejeno časovno obdobje šestih mesecev uvesti linijo 19B ob vikendih. Končni vozni red linije 19B ob vikendih je trenutno še v usklajevanju. Prav tako s strani LPP še čakamo na predlog voznega reda izmeničnih voženj proge 19B po novem sistemu (proti Igu in Jezeru).

Za še lepše barjanske travnike in štradone

Z veliko pozitivne energije smo se prebivalci Črne vasi in Lip udeležili tudi spomladanske čistilne akcije v soboto, 26. marca. Nosilca akcije na našem področju, to je Turistično društvo Barje, je potrebno pohvaliti za odlično in prijazno organizacijo. Prebivalci Črne vasi in Lip smo v treh skupinah »čistilcev« iz štradonov, jarkov in travnikov odstranili številne odpadke, ki tja ne sodijo (od pločevink, plastenk, cigaretnih škatlic do ostankov koles in tudi salonitke niso manjkale). Žal je tako, da na takšnih akcijah »čistilci« čistimo za tistimi, ki onesnažujejo. Vse to počnemo v pozitivnem duhu, da bomo sčasoma dvignili zavest in da bo slednjih vendarle vedno manj. 

IO Črna vas in Lipe


Zadovoljni Črnovaščani in Lipljani po zaključeni čistilni akciji

Comments