Izgradnja javne vakuumske kanalizacije na območju celotne Črne vasi

posted 21 Mar 2014, 04:51 by Črna vas Črna vas

Končno smo pridobili uradno informacijo glede izgradnje kanalizacije v Črni vas, ki si jo lahko preberete spodaj.

Podpise za soglasja za izgradnjo kanalizacije, ki bo na južni strani, bodo po uradni dolžnosti pridobivali na MOL-u. Glede na to, da si kanalizacijo dejansko želimo, saj bo šele takrat tudi urejen pločnik (nad kanalizacijo), skupaj s kolesarsko stezo, upamo, da boste tisti, ki boste zaprošeni za podpis soglasja, le-tega tudi dali.  

IO Črna vas in Lipe*********************************************************************************************

Spoštovani,

Vezano na vprašanje glede izgradnje kanalizacije v Črni vasi, sporočamo sledeče:

Skladno z izdelanim Idejnim projektom  št. 3283K, maj 2012, izdelovalec Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. je predvidena izgradnja javne vakuumske kanalizacije na območju celotne Črne vasi.  Predvidena je izgradnja primarnega vakuumskega kanalizacijskega voda ob cesti Črna vas. Zgrajeni bodo tudi sekundarni kanalizacijski odseki in priključki vakuumske kanalizacije na primarne vode na južni strani Črne vasi (južno od ceste Črna vas). V sklopu izgradnje javnega kanalizacijskega sistema Črna vas bo izvedena tudi izgradnja vakuumske postaje Črna vas. Za celotno območje obdelave bo vakuumska postaja locirana v Črni vasi ob cesti Črna vas. Zbrana odpadna komunalna voda na vakuumski postaji bo odvedena preko tlačnega cevovoda na predvideno sprejemno mesto v sklopu predvidene razširjene čistilne naprave Rakova Jelša, kjer bo tudi očiščena. 

S projektom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje«, v katerega je vključena tudi izgradnja vakuumske kanalizacije Črna vas, bomo kandidirali za pridobitev EU sredstev v finančni perspektivi 2014-2020. 

Trenutna faza projekta:  v izdelavi je projektna dokumentacija PGD za izgradnjo kanalizacije.

Začetek izgradnje je odvisen od pravočasne pridobitve vse potrebne dokumentacije, zemljišč, gradbenega dovoljenja in zagotovljenih finančnih sredstev za izvedbo.

Lep pozdrav,

Mestna uprava

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Trg MDB 7, 1000 Ljubljana

Comments