IZGRADNJA KANALIZACIJE V ČRNI VASI

posted 27 May 2013, 05:39 by Črna vas Črna vas

Spoštovani,

posredujemo informacije v zvezi z  IZGRADNJO KANALIZACIJE V ČRNI VASI, ki nam jih je posredovalo Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija in sicer:

»MOL skupaj z občino Brezovica, Ig, Škofljica in Vrhnika sodeluje pri projektu  – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE, s katerim kandidiramo za odobritev sredstev iz Kohezijskega sklada EU.

MOL v okviru navedenega projekta prijavlja izgradnjo kanalizacije v aglomeracijah ID 3621 Ljubljana  (območje ob Ižanski cesti), ID 3617 Črna vas, ID 3641 Ljubljana  (območje ob Cesti v Gorice) in izgradnjo Čistilne naprave Rakova Jelša.

Na predmetnem območju je predvidena gradnja kanalizacije v ločenem sistemu (za odvod komunalnih odpadnih vod je predvidena izvedba vakumske kanalizacije). Čiščenje komunalnih odpadnih vod iz predmetnega območja se bo vršila na čistilni napravi Rakova jelša.

Trenutno je vloga za pridobitev pomoči Kohezijskega sklada v pregledu na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Nosilec skupnega projekta je Občina Brezovica, v okviru projekta pa sodeluje Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL skupaj z JP VO-KA.«

Nadalje vas obveščamo, da bomo, v sodelovanju s pristojnim oddelkom in JP VO-KA, pripravili informacijo za stanovalce in lastnike zemljišč o obsegu del, opisu del in terminskem načrtu gradnje.

S spoštovanjem!

Vojko Grünfeld, vodja službe

Mestna uprava

Služba za lokalno samoupravo

Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana

Comments