Ponovne poplave v decembru - Zahteva za takojšnje ukrepanje poslana ministru MOP dr.Roku Žarniču - Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

posted 17 Dec 2010, 06:43 by Črna vas Črna vas   [ updated 17 Dec 2010, 07:44 ]

Ministrstvo za okolje in prostor

Dr. Roko Žarnič, minister

Ljubljana, 10. decembra 2010

 

Zadeva: Zahteva za takojšnje ukrepanje za omilitev poplavljenosti Ljubljanaskega barja

 

Spoštovani dr. Roko Žarnič, minister za okolje,

dne 14. novembra 2010 ste bili skupaj z županom MOL, gospodom Zoranom Jankovićem na ogledih področij na Ljubljanskem barju, ki jih ogrožajo poplave.

Med udeleženci tega sestanka smo bili predstavniki Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe, predstavniki Ižanske ceste in predstavniki Lahove poti. Vsi barjani se srečujemo z istim problemom, to je poplavna ogroženost naših stanovanjskih objektov.

Glede na to, da ste nam takrat predočili vaše mnenje, da vemo, na kakšno področje smo se naselili, da bi se morali zavedati poplavne  nevarnosti, da smo črnograditelji, želimo poudariti, da v Črni vasi in Lipah črnih gradenj ni, poplavljenih in močno oškodovanih hiš pa je bilo ogromno (evidenca MOL). Lokacijska dovoljenja in gradbena dovoljenja smo dobili po legalni poti. Ko smo kupovali zemljišča, smo jih kupili v dobri veri, da bodo naši domovi stali na varnih tleh. Zakaj?

Že Avstro-Ogrska monarhija je pričela z osuševanjem barja, da bi sanirala to področje, uredila nivo vode in osušitev z namenom kmetijske rabe ter urbanizacije področja. To je bil v Avstro-Ogrski monarhiji voden projekt, ki pa se je začel opuščati že v predvojni Jugoslaviji, v novi Jugoslaviji, še bolj v samostojni Sloveniji. Na enak način vzdržujejo protipoplavni sistem na Nizozemskem, le s to razliko, da je njihov sistem redno vzdrževan.

 

Do poplav prihaja zaradi zatrpanje struge Grubarjevega kanala, Ljubljanice, nevzdrževanih strug njihovih pritokov in obcestnih jarkov.

 

V zahtevah za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju, ki smo jih naslovili na župana MOL, g. Jankovića 11. oktobra 2010, s katerimi ste bili tudi seznanjeni, smo navedli tri primarne ukrepe:

1.         upravljanje zapornic na Ljubljanici in Grubarjevem prekopu ter postavitev             vodomernih       postaj

2.         čiščenje struge Ljubljanice in Grubarjevega prekopa

3.         čiščenje pritokov Ljubljanice

 

ter štiri sekundarne ukrepe, in sicer:

  • ureditev pritokov v Ljubljanico v obliki črke 'Y', kar bi po mnenju strokovnjakov pripomoglo k boljšemu/hitrejšemu odvodnjavanju vode v času poplav;
  • postavitev zadrževalnikov v struge hudournikov v zgornjem toku Iške;
  • postavitev lovilca za nabiranje lesa in lesnih odpadkov;
  • redno vzdrževanje struge Iške in odvzem prodnega materiala.

 

Na podlagi izkušenj iz septembrskih poplav ter spremljanjem tokratnega poplavljanja barja menimo, da je NUJNO POTREBNO TAKOJŠNJE UKREPANJE.

Poleg zgoraj naštetega ne smemo pozabiti tudi na redno čiščenje obcestnih jarkov, sanacijo struge Iške, Volarja, Frajevca in Zidarjevega grabna in povezavo Prošce z Ljubljanico, posodobitev zapornic, s katero se regulira nivo Ljubljanice in Grubarjevega kanala.

 

 

Spoštovani gospod minister,

 

vaše besede, ki ste nam jih predočili na tem sestanku, nam vsekakor niso v pomoč, kot tudi ne odgovor, da se na tem dela, denarja pa ni in ga tudi ne bo, za nas ni sprejemljivo.

 

Od odgovornih na ministrstvu, pristojnem za okolje in s pomočjo služb in koncesionarjev mestne občine Ljubljana pričakujemo takojšnje ukrepanje, zato vas sprašujemo:

 

V kakšni fazi je projekt izvedbe preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju in v kakšnem času lahko pričakujemo izvedbo najnujnejših ukrepov?

Nove poplave ponovno ogrožajo nekatere objekte v Črni vasi in Lipah. Predlagamo, da si poplave ogledate od blizu, saj smo od centra Ljubljane oddaljeni borih nekaj kilometrov.

 

Dejstva, da denarja ni in ga ne bo, ne sprejemamo. Želimo konkretne odgovore in ne teoretičih razlag in predpostavk. Zahtevamo, da nam v odgovoru prikažete konkretne kratkoročne in dolgoročne projekte, sanacije odvodnjavanja Ljubljanskega barja.

 

Več o Črni vasi in Lipah, naše pobude institucijam in njihove odgovor ter ostale aktivnosti in zanimivosti si lahko ogledate na spletni starni www.crnavas.si, ki jo redno obiskujejo občani, ljubitelji barja in mediji.

 

Z odličnim spoštovanjem,

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                       Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

  

 V vednost:

- g. Borut Pahor, predsednik Vlade Republike Slovenije

- dr. Peter Gašperšič, državni sekretar MOP

- g. Zoran Janković, župan MOL

- g. Miran Gajšek, načelnik Oddelka za urejanje prostora MOL

- g. Martin Plut, Hidrotehnik d.d. Ljubljana

- ga. Katarina Juvanc Šinkovec, predsednik Četrtne skupnosti Rudnik

- g. Jože Kernc, Društvo za Ljubljansko barje

- g. Igor Snoj, Ilovica, Lahov štradon

- g. Andrej Vidmar,I žanska cesta

Comments