Arhiv‎ > ‎Poplave leta 2010‎ > ‎

Protipoplavni ukrepi 2010

Odgovor ministra Roka Žarniča Iniciativnemu odboru Črna vas in Lipe

Spoštovani minister dr. Roko Žarnič,

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe se vam zahvaljuje za vaš Odgovor na našo zahtevo za takojšnje ukrepanje za omilitev poplavljenosti Ljubljanskega barja. Vaš odgovor smo posredovali v vednost predstavnikom Iniciativnega odbora in je v celoti objavljen na naši spletni strani, kjer si ga bodo lahko ogledali tako vaščani kot zainteresirana javnost. Obravnavali ga bomo na naslednjem sestanku Iniciativnega odbora.

Odgovor ministra Roka Žarniča Iniciativnemu odboru Črna vas in Lipe

S spoštovanjem,

IO Črna vas in Lipe


Pismo vaščana iz Črne vasi, 11.12.2010 - izjava ministra MOP Roka Žarniča razburila vaščana iz Črne vasi


Zahteve, ki ste jih (Iniciativni odbor) poslali na MOP so bistvo rešitve poplavljenega območja. Iz Barja se  hoče delati zadrževalnik voda, vso zadevo pa prepustiti naravnim procesom poplavljanja in pogrezanja. 

V odgovorih pa dobivamo: Češ kaj pa bi vi radi, saj ste gradili na poplavnem področju in drugo, kam pa naj damo vso vodo, a bi radi potapljali in delali škodo dolvodno ležečim prebivalcem! 

Za enkrat ni še nobenega sistemskega pristopa v smislu 
odpravljanja oziroma ukrepanja v smeri omilitve višine poplavljanja. Mi vemo, da poplavljanja ni možno preprečiti, a nujno je potrebno prevesti več vode iz Barja v Savo. Grubarjev prekop premalo požira, ker je premalo prevoden, tj. zamuljen in zaraščen. 

Danes sem meril dotok na Barje pod želežniškim mostom v Preserju in ugotavljam, da je trenutno voda druga najvišja kar spremljam, tako da zdajšnje poplavljanje ni majhno. 

Lep dan,
vaščan iz Črne vasiPonovne poplave v decembru - Zahteva poslana ministru MOP dr. Roku Žarniču za takojšnje ukrepanje - Črna vas, Lipe


Zahteva za takojšnje ukrepanje za omilitev poplavljenosti Ljubljanaskega barja

 

Spoštovani dr. Roko Žarnič, minister za okolje,

dne 14. novembra 2010 ste bili skupaj z županom MOL, gospodom Zoranom Jankovićem na ogledih področij na Ljubljanskem barju, ki jih ogrožajo poplave.

Med udeleženci tega sestanka smo bili predstavniki Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe, predstavniki Ižanske ceste in predstavniki Lahove poti. Vsi barjani se srečujemo z istim problemom, to je poplavna ogroženost naših stanovanjskih objektov.

Glede na to, da ste nam takrat predočili vaše mnenje, da vemo, na kakšno področje smo se naselili, da bi se morali zavedati poplavne  nevarnosti, da smo črnograditelji, želimo poudariti, da v Črni vasi in Lipah črnih gradenj ni, poplavljenih in močno oškodovanih hiš pa je bilo ogromno (evidenca MOL). Lokacijska dovoljenja in gradbena dovoljenja smo dobili po legalni poti. Ko smo kupovali zemljišča, smo jih kupili v dobri veri, da bodo naši domovi stali na varnih tleh. Zakaj?

Že Avstro-Ogrska monarhija je pričela z osuševanjem barja, da bi sanirala to področje, uredila nivo vode in osušitev z namenom kmetijske rabe ter urbanizacije področja. To je bil v Avstro-Ogrski monarhiji voden projekt, ki pa se je začel opuščati že v predvojni Jugoslaviji, v novi Jugoslaviji, še bolj v samostojni Sloveniji. Na enak način vzdržujejo protipoplavni sistem na Nizozemskem, le s to razliko, da je njihov sistem redno vzdrževan.

Do poplav prihaja zaradi zatrpanje struge Grubarjevega kanala, Ljubljanice, nevzdrževanih strug njihovih pritokov in obcestnih jarkov.

V zahtevah za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju, ki smo jih naslovili na župana MOL, g. Jankovića 11. oktobra 2010, s katerimi ste bili tudi seznanjeni, smo navedli tri primarne ukrepe:

1.         upravljanje zapornic na Ljubljanici in Grubarjevem prekopu ter postavitev             vodomernih       postaj

2.         čiščenje struge Ljubljanice in Grubarjevega prekopa

3.         čiščenje pritokov Ljubljanice

ter štiri sekundarne ukrepe, in sicer:

  • ureditev pritokov v Ljubljanico v obliki črke 'Y', kar bi po mnenju strokovnjakov pripomoglo k boljšemu/hitrejšemu odvodnjavanju vode v času poplav;
  • postavitev zadrževalnikov v struge hudournikov v zgornjem toku Iške;
  • postavitev lovilca za nabiranje lesa in lesnih odpadkov;
  • redno vzdrževanje struge Iške in odvzem prodnega materiala.

Na podlagi izkušenj iz septembrskih poplav ter spremljanjem tokratnega poplavljanja barja menimo, da je NUJNO POTREBNO TAKOJŠNJE UKREPANJE.

Poleg zgoraj naštetega ne smemo pozabiti tudi na redno čiščenje obcestnih jarkov, sanacijo struge Iške, Volarja, Frajevca in Zidarjevega grabna in povezavo Prošce z Ljubljanico, posodobitev zapornic, s katero se regulira nivo Ljubljanice in Grubarjevega kanala.

Spoštovani gospod minister, vaše besede, ki ste nam jih predočili na tem sestanku, nam vsekakor niso v pomoč, kot tudi ne odgovor, da se na tem dela, denarja pa ni in ga tudi ne bo, za nas ni sprejemljivo.

Od odgovornih na ministrstvu, pristojnem za okolje in s pomočjo služb in koncesionarjev mestne občine Ljubljana pričakujemo takojšnje ukrepanje, zato vas sprašujemo:

V kakšni fazi je projekt izvedbe preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju in v kakšnem času lahko pričakujemo izvedbo najnujnejših ukrepov?

Nove poplave ponovno ogrožajo nekatere objekte v Črni vasi in Lipah. Predlagamo, da si poplave ogledate od blizu, saj smo od centra Ljubljane oddaljeni borih nekaj kilometrov.

Dejstva, da denarja ni in ga ne bo, ne sprejemamo. Želimo konkretne odgovore in ne teoretičih razlag in predpostavk. Zahtevamo, da nam v odgovoru prikažete konkretne kratkoročne in dolgoročne projekte, sanacije odvodnjavanja Ljubljanskega barja.

 Več o Črni vasi in Lipah, naše pobude institucijam in njihove odgovor ter ostale aktivnosti in zanimivosti si lahko ogledate na spletni starni www.crnavas.si, ki jo redno obiskujejo občani, ljubitelji barja in mediji.

Z odličnim spoštovanjem,

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                             

  


Minister MOP dr. Roko Žarnič in župan MOL Zoran Janković obiskala poplavljeno območje - Črna vas, Lipe

Dne 14. novembra 2010 sta bila minister MOP Roko Žarnič in župan MOL Zoran Janković na ogledih področij na Ljubljanskem barju, ki jih ogrožajo poplave.

Med udeleženci tega obiska/sestanka smo bili tudi predstavniki Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe, predstavniki Ižanske ceste in predstavniki Lahove poti. Vsi barjani se srečujemo z istim problemom, to je poplavna ogroženost naših stanovanjskih objektov.

Glede na to, da ste nam takrat predočili vaše mnenje, da vemo, na kakšno področje smo se naselili, da bi se morali zavedati poplavne  nevarnosti, da smo črnograditelji, želimo poudariti, da v Črni vasi in Lipah črnih gradenj ni, poplavljenih in močno oškodovanih hiš pa je bilo ogromno (evidenca MOL). Lokacijska dovoljenja in gradbena dovoljenja smo dobili po legalni poti. Ko smo kupovali zemljišča, smo jih kupili v dobri veri, da bodo naši domovi stali na varnih tleh. Zakaj?

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

MOL in župan Zoran Janković podpirata zahteve za izvedbo protipoplavnih ukrepov iniciativnega odbora Črna vas - Lipe

posted 5 Nov 2010 13:51 by Črna vas Črna vas   pred minuto


Danes smo prejeli uradni odgovor MOL na Zahtevo za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov, ki jo je IO Črna vas in Lipe posredoval MOLu 11.10.2010. V svojem odgovoru so predstavniki MOL zapisali: 

V dogovoru z županom MOL Zoranom Jankovićem vas obveščam, da je župan takoj podprl vaša prizadevanja in pobude. Kot veste, si je v času poplav večkrat ogledal poplavna območja in v prvi fazi zagotovil reševanje in preprečevanje še večje škode. Že 28. 9.2010 pa je pisal ministru za okolje in prostor Roku Žarniču in opozoril na obveze države, ki ima po trenutni pristojnosti vse vzvode in tudi sredstva v svojih rokah. O tem je tudi večkrat javno govoril in prepričan sem, da se strinjate, da se s tem ne želi izogniti odgovornosti za stanje na področju protipolavnih ukrepov v MOL. Nedvomno pa je, da je izvedba vseh treh vaših glavnih predlogov (upravljanje zapornic in postavitev vodomernih postaj, čiščenje strug Ljubljanice, Grubarjevega kanala in pritokov) v pristojnosti države. V nadaljevanju povzemam kaj je župan zahteval od ministra in razvidno je, da so vaši predlogi in zahteve smiselno vključeni.

Podobne iniciative kot je vaša dobivamo tudi od drugih področij, ki jih ogrožajo polave, pa tudi od posameznikov, poleg tega je trenutno prava “strokovna” zmeda, kaj so potrebni, najboljši in strokovni ukrepi zato je župan odločil, da bo posebna strokovna komisija MOL proučila vse te analize, predloge, pobude in pripravila celovit predlog kratkoročnih in dolgoročnih protipoplavnih ukrepov tako za državni nivo kot lokalni nivo pristojnosti. Na tej osnovi bodo še letos sprejete ustrezne odločitve.

Kot rečeno je povsem jasno in že sedaj nesporno, da vaši predlogi sodijo med te ukrepe in se bo ta strokovna komisija do njih tudi opredelila.

Lep pozdrav.

Vasja Butina
Direktor MU MOL


Zahteva na MOL za izvedbo protipoplavnih ukrepov - Črna vas, Lipe

posted 11 Oct 2010 17:37 by Črna vas Črna vas   [ updated 13 Oct 2010 20:50 ]

Prebivalci Črne vasi in Lip, ki predstavljata del Ljubljanskega barja, ki sodi v območje Mestne občine Ljubljana, smo 11. oktobra 2010 na Mestno občino Ljubljana poslali zahtevo za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju. Naša pričakovanja izhajajo iz posledic ekstremnih poplav na tem območju v septembru 2010, ki bi bile lahko manj usodne, če bi bilo ustrezno poskrbljeno za poplavno varnost s strani pristojnih institucij lokalne in državne uprave. V svoji zahtevi smo podali obrazložitev naših pričakovanj, ki se nanašajo na upravljanje zapornic na Ljubljanici in upravljanje vodotokov na Ljubljanskem barju. O odzivu MOL na našo zahtevo bomo vaščane sproti obveščali.

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

Attachments (1)

  • Zahteva - protipoplavni ukrepi 11.10.2010 - objava.pdf - on 11 Oct 2010 17:46 by Črna vas Črna vas (version 1) Remove 
    69k View Download


Individualna zaščita objektov pred poplavami - Črna vas, Lipe   
Comments