Arhiv‎ > ‎Protipoplavni ukrepi‎ > ‎

Civilna iniciativa nadaljuje prizadevanja za preventivne protipoplavne ukrepe - Črna vas

posted 21 Feb 2012, 02:04 by Črna vas Črna vas
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je po krajšem »zimskem predahu« v marcu 2011 ponovno okrepil svoje aktivnosti. 

Na sestanku z MOP in ARSO smo bili seznanjeni s potekom študije poplavne ogroženosti Ljubljanskega barja. 

Študija poplavne ogroženosti Ljubljanskega barja

3. marca 2011 je potekal sestanek predstavnikov naselij na Ljubljanskem barju (Huptmanca, Ižanska cesta severno in južno od Peruzzijeve ceste in Črne vasi) s predstavniki MOP in ARSO. 
Na sestanku so strokovnjaki predstavili izvajanje študije poplavne ogroženosti Ljubljanskega barja in si ogledali stanje na terenu. G Fazarinc, ki po nalogu MOP in ARSO izvaja študijo, je pojasnil, da bo študija pokazala posnetek obstoječega stanja in meritve pretokov glavnih odvodnikov ter predlagala stopenjsko izvedbo sanacije, in sicer:

· očistiti naplavin korito Ljubljanice (od sotočja Grubarjevega prekopa do Fužin) ter Grubarjevega prekopa,

· odstraniti prezaraščenost bregov Ljubljanice, Iške, Volarja, Farjevca in Zidarjevega grabna,

· očistiti naplavine v Iški in jo usmeriti v iztoku v obliki črke Y,

· prepovedati lastnikom zemljišč, da hranijo bale sena in skladovnice drv na travnikih

· sanirati propusta pod mostom Iške in volarja

· izvesti programirano izvedbo Capudra med Črnovaško cesto in Rebekovim štradonom

· izvesti povezavo Matenskega jarka s Capudrovim jarkom

· obnoviti jarek ob Brglezovem štradonu med Rebekovim štradonom in Črnovaško cesto

· očistiti izvir Izar

· izvesti sanacijo sredine struge Iščice in sanacijo Mahovskega jarka (Strojanovi vodi).

V dolgoročnem programu naj bi študija prikazala nujno izvedbo zadrževalnika na Iški, na Izarju (Škofeljščica) ter velik projekt že nekoč predstavljene preusmeritve visokih voda z jugovzhodnega Barja skozi vodni predor pod Golovcem do Ljubljanice v Sostrem.

Vsi navedeni posegi bi ob izvedbi programiranega zadrževalnika na Gradaščici, elektronsko vodenega odpiranja zapornic na Ljubljanici in Grubarjevem prekopu ter elektronskega zaznavanja gorvodnih pretokov na vodotokih močno ublažili vpliv močnih padavin na preteče poplave na Ljubljanskem barju.

IO Črna vas in Lipe

Comments